Helderheid over de wet-en regelgeving rond energiebesparing

Het is niet te doen om alle wetten, regelingen rondom energiebesparing te doorgronden. Er gelden verschillende regels voor klein- en grootverbruikers en voor verschillende bedrijfslocaties. Waar moet uw gebouw nu minimaal aan voldoen?

In Nederland kennen wij verschillende wet- en regelgeving omtrent energie waaraan je als bedrijf moet voldoen. De eerste regelingen zijn reeds ingevoerd, maar we willen ook alvast wat vertellen over de regelingen die nog ingevoerd moeten worden. Dan ben je alvast voorbereid. 

Activiteitenbesluit (artikel 2.15 Wet Milieubeheer) 

Het activiteitenbesluit Wet Milieubeheer verplicht instellingen om per 1 juli 2019 aan te geven welke energiebesparende maatregelen zij getroffen hebben in hun instelling. Dit heeft dus ook gevolgen voor jouw instelling. De melding moet je maken bij aimonline.nl en zo komt het terecht bij het bevoegde gezag (vaak de gemeente). In welke mate de melding gedaan moet worden, hangt af van de kwalificatie van jouw instelling. Er zijn drie type instellingen, als je wilt weten welke instelling jij hebt, kan je dit nagaan via aimonline.nl en dan de optie “checken welke milieuregels van toepassing zijn”. 

Als je de check hebt ingevuld, zegt hij direct welk type instelling je bent en wat dit betekent voor je bedrijf. Om het makkelijker te maken, heeft de overheid een aantal specifieke lijsten met maatregelen opgesteld voor een aantal sectoren. Op de site staat een tabel met 19 overzichtelijke lijsten die je kan gebruiken. Deze maatregelen zijn niet verplicht, je hoeft er dus niet aan te voldoen. Het is enkel een richtlijn. Als je een verandering aanbrengt en je meldingsplichtig bent, kun je de wijziging doorgeven via aimonline.nl, je kunt dit zien als de ‘omgekeerde bewijslast’.  

Het kan ook zo zijn dat je een energiebesparingsonderzoek moet doen, als dit het geval is, bel of mail ons dan even. Dan kunnen wij je hier zo goed mogelijk mee helpen. 

Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen / Energy Performance Building Directive (EPBD) 

In de Europese Unie worden ook wetten gemaakt over energieprestaties waar je je als bedrijf aan moet houden. De Energy Performance Building Directive is een richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen in de EU. Sinds december 2013 wordt de wet in Nederland uitgevoerd. 

De regeling houdt in dat elke vijf jaar de klimaatsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW van jouw bedrijf gekeurd moeten worden. De keuring dient gedaan te worden door een onafhankelijke gecertificeerde deskundige. Het doel van deze regeling is 20% energiebesparing en 20% minder CO uitstoot in 2020. Het voordeel voor jouw bedrijf is vervolgens dat een optimaal afgesteld airconditioningsysteem zorgt voor een kostenbesparing op de energiekosten die ligt tussen de 10 en 30%.  

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) 

Een andere richtlijn die de EU heeft gemaakt is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Ook deze heeft als doel om het energieverbruik in 2020 te verminderen met 20%. Vanaf juli 2015 zijn grote bedrijven verplicht om zich aan de inhoud van de richtlijn te houden.  

Bekijk hier of je auditplichtig bent. 

De bedrijven die als grote onderneming aangemerkt worden dienen een energie-audit te hebben. Dit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel het energieverbruik van een onderneming te monitoren. Het doel hiervan is om mogelijke besparingsmaatregelen te vinden, hierdoor moet het overzicht wel volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.  

Er is ook een regelingen die niet verplicht is, maar juist een keuze. Hoe dat precies zit, leggen we je ook heel graag uit.  

Meerjarenafspraken Energie-Efficiency 3 (MJA3) 

De meerjarenafspraken energie-efficiency 3 (MJA3) is een afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven om zuiniger met energie om te gaan. Het is voor jou als bedrijf een keuze of je mee wilt doen aan het MJA3 project, maar zodra je mee doet, wordt er wel het een en ander van je verwacht. Je zal je dan echt aan de afspraken moeten houden die er gemaakt zijn. Het doel van de afspraken is dat de sectoren gemiddeld elk jaar 2% efficiënter worden. Om dit te kunnen realiseren moet de benodigde hoeveelheid energie per eenheid product omlaag. 

Weet waar je aan begint, want het kost behoorlijk wat inspanning. Zo moeten bedrijven energie efficiencyplannen schrijven (EEP’s). Hierin geven zij aan welke maatregelen zij de komende vier jaar zullen nemen en dit wordt begeleid door uw brancheorganisatie en de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). De resultaten die behaald zijn, worden gepubliceerd in een resultatenbrochure.  

Meerjarenafspraken Energie-Efficiency ETS-bedrijven (MEE) 

Een variant op de MJA3 zijn de meerjarenafspraken Energie-Efficiency ETS-bedrijven (MEE). MEE is een jaar na MJA3 ontstaan en is grotendeels erop gebaseerd. MEE is echter geen keuze, maar een verplichting, elk ETS-bedrijf dient mee te doen. Het doel is te zorgen voor 20% minder CO₂ uitstoot in 2020. 

Energielabel C

Vanaf 2023 is het van belang dat alle kantoorgebouwen met een oppervlakte van minimaal 100 m2 beschikken over een energielabel C. Het streven is zelfs dat er in 2030 van alle gebouwen verlangd wordt dat ze beschikken over energielabel A. Als je niet aan deze eis voldoet, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. 

Dit geldt niet voor alle panden, er zijn uitzonderingen:

  • De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie); 
  • Monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten; of 
  • Panden die binnen 2 jaar gesloopt/getransformeerd/onteigend worden. 

De labels die wij in Nederland gebruiken, lopen van G tot A++. G is hierin heel slecht, er valt veel te besparen en A++ is juist heel goed, er valt dus weinig te besparen. In het Energieakkoord is afgesproken dat alle gebouwen in Nederland in 2050 energie-neutraal moeten zijn. Om dit haalbaar te maken, moet in 2023 ieder gebouw met 100 m² of meer label C hebben en in 2030 zelfs label A.  

Hiernaast is het van belang dat alle gebouwen die een oppervlakte van 250 m² of groter een publiekelijk zichtbaar label hebben hangen. Wanneer een kantoorpand bij verkoop, verhuur of oplevering geen label heeft, kan de verkoper een boete krijgen die oploopt tot €20.500,-. Een kantoor kan redelijk eenvoudig naar label C, zelfs zonder bouwtechnische aanpassingen. Onze gouden tip is daarom de overstap  te maken naar LED-verlichting. Dit scheelt erg veel in het gebruik. 

Wil je weten welk energielabel jouw pand heeft, doe dan deze check. Terwijl jij de check doet, zijn wij even de LED-lampjes aan het ophangen. 

 

Geschreven door

Wessel

Wessel

020 205 04 85

Delen